Podmínky poskytování služeb

PŘEHLED

Webové stránky a aplikaci provozuje společnost ALK e-com A/S, zapsaná pod č. 39266881 v dánském centrálním obchodním registru (CVR), se sídlem na adrese Bøge Allé 6, 2970 Hørsholm, Dánsko. Na webových stránkách, v aplikaci a v těchto podmínkách poskytování služeb termíny „my“, „nás“ a „naše“ označují společnost ALK e-com A/S. Použití webových stránek a aplikace je podmíněno vaším přijetím těchto podmínek („podmínky poskytování služeb“) uvedených níže.

 

Tyto podmínky poskytování služeb platí pro všechny uživatele webových stránek a aplikace, mimo jiné včetně uživatelů, kteří prohlížejí obsah, jsou dodavateli a/nebo přispěvateli obsahu.

 

Před použitím našich webových stránek a aplikace si pečlivě přečtěte tyto podmínky poskytování služeb. Pokud nesouhlasíte se všemi smluvními podmínkami obsaženými v těchto podmínkách poskytování služeb, webové stránky, aplikaci nebo jakékoli služby poskytované jejich prostřednictvím nepoužívejte.

 

Na nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány na webové stránky nebo do aktuální aplikace, se budou rovněž vztahovat tyto podmínky poskytování služeb. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahradit jakoukoli část těchto podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách a v nové verzi/aktualizaci aplikace.

 

Webové stránky a aplikace nejsou určeny osobám mladším 18 let.

 

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se používání webových stránek, aplikace nebo těchto podmínek poskytování služeb, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto podmínek poskytování služeb.

Oznámení

UPOZORNĚNÍ: Tyto podmínky poskytování služeb se vztahují na celý obsah webových stránek, aplikace a veškerou korespondenci mezi námi a/nebo jakoukoli třetí stranou, kterou pověříme, a vámi.

ČÁST 1 – PODMÍNKY ONLINE OBCHODU

Naše služby nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo nepovolenému účelu ani nesmíte při používání webových stránek a aplikace porušovat zákony platné ve vaší zemi (mimo jiné včetně právních předpisů na ochranu autorských práv).

Nesmíte odesílat žádné počítačové červy nebo viry ani destruktivní kódy.

 

Pokud nebudete dodržovat nebo budete porušovat tyto podmínky poskytování služeb, můžeme vám na základě oznámení přestat poskytovat veškeré služby.

 

Vyhrazujeme si právo odmítnout poskytovat služby komukoli z jakéhokoli důvodu.

 

Berete na vědomí, že váš obsah může být přenášen bez šifrování a zahrnuje: (a) přenosy po různých sítích a (b) změny pro přizpůsobení a splnění technických požadavků připojení sítí nebo zařízení. Výše uvedené prohlášení neomezuje naši zákonnou povinnost zavést při zpracování vašich osobních údajů vhodná technická a organizační opatření. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů.

 

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, znovu prodávat nebo využívat jakoukoli část webových stránek / aplikace, používat webové stránky / aplikaci nebo přistupovat k webovým stránkám / aplikaci, s výjimkou případů výslovně uvedených níže.

Nadpisy použité v těchto podmínkách poskytování služeb jsou uvedeny pouze pro přehlednost a neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky poskytování služeb.

 

Webové stránky a aplikace, včetně informací a softwaru, které obsahují, jsou chráněny právními předpisy na ochranu autorského práva a dalšími právními předpisy a smlouvami o ochraně duševního vlastnictví. Budete respektovat tato práva a zejména neodstraníte z webových stránek a aplikace ani jejich kopií žádné identifikační označení, ochranné známky nebo oznámení o autorských právech. Kromě práv užívání, která jsou výslovně udělena těmito podmínkami poskytování služeb, nemáte žádná další práva jakékoli povahy, zejména práva k průmyslovému vlastnictví, jako jsou ochranné známky.

 

Můžete si vytisknout jednu kopii a stáhnout si výňatky z kterékoli stránky z webu nebo aplikace pro své osobní použití.

 

Nesmíte upravovat vytištěné nebo digitální kopie jakýchkoli materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo zvukové sekvence ani žádnou grafiku odděleně od doprovodného textu.

 

Na základě postavení (a postavení všech identifikovaných přispěvatelů), jakožto autorů obsahu na webových stránkách a v aplikaci, si vyhrazujeme právo k tomuto obsahu, které musí být respektováno.

 

Žádnou část obsahu nesmíte používat pro komerční účely, aniž byste k tomu od nás nebo od našich poskytovatelů licence získali potřebnou licenci.

 

Pokud si vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část našich webových stránek nebo aplikace v rozporu s těmito podmínkami poskytování služeb, vaše právo používat naše webové stránky nebo aplikaci okamžitě zanikne a dle našeho uvážení musíte vrátit nebo zničit veškeré kopie materiálů, které jste pořídili.

POSKYTNUTÍ APLIKACE

Aplikace je vám poskytována k použití na kompatibilních zařízeních po stažení v příslušných obchodech s aplikacemi. Za stažení a používání aplikace neúčtujeme žádné poplatky. Veškeré náklady na připojení vzniklé během používání, např. účtované poskytovatelem služeb pro mobilní telefony, nesete vy.

 

Udělujeme vám nevýhradní (jednoduché a dočasné) a nepřenosné právo k používání aplikace, včetně softwaru, a informací v ní obsažených, výhradně pro soukromé účely, a to v rozsahu, v jakém takové použití odpovídá účelu sledovanému společností ALK e-com při zpřístupňování aplikace jak je podrobněji popsaný v těchto podmínkách poskytování služeb.

 

Zejména nesmíte distribuovat ani jinak převádět aplikaci k použití třetím stranám (včetně pronájmu, leasingu nebo sublicencí) ani ji nesmíte využívat k poskytování služeb třetím stranám.

 

Kdykoliv můžeme aplikaci aktualizovat, což může změnit funkčnost aplikace. Funkční rozsah a systémové požadavky aktuální verze aplikace jsou uvedeny v popisu produktu a popisu aktualizací aplikace v příslušných obchodech s aplikacemi. Pokud váš obchod s aplikacemi neposkytuje funkcionalitu upozornění, kontrolujte sami, zda jsou v obchodě s aplikacemi k dispozici aktualizace nebo novější verze.

 

Nemáte právní nárok na poskytování aplikace v budoucnu či v rozšířené podobě ani na žádné aktualizace. Aplikaci můžeme kdykoli upravit nebo ukončit její poskytování a vy můžete kdykoli ukončit používání aplikace.

 

ČÁST 2 – VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

Snažíme se udržovat obsah a funkce aktuální. Neposkytujeme však žádné záruky, podmínky, garance ani prohlášení ohledně přesnosti, návaznosti, včasnosti nebo úplnosti obsahu. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit, upravit, nahradit nebo vymazat jakýkoli obsah dle našeho výhradního uvážení bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti pro společnost ALK e-com.                                         

Přístup k webovým stránkám a aplikaci je povolen dočasně. Příležitostně můžeme omezit přístup k některým částem webových stránek nebo aplikace nebo k celým webovým stránkám / aplikaci uživatelům, kteří se u nás zaregistrovali, a za taková přerušení přístupu neneseme žádnou odpovědnost. Webové stránky nebo aplikace mohou být občas nedostupné z důvodu údržby nebo poruchy nebo z jiných důvodů mimo naši kontrolu a za jakékoli takové závady, zpoždění nebo přerušení neneseme žádnou odpovědnost.

 

Obsah je poskytován pouze pro obecné informační účely. Obsah nemá představovat rady ani doporučení jakéhokoli druhu a nikdy nahrazovat rady poskytnuté lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.

 

V souladu s těmito podmínkami poskytování služeb nebudeme odpovědni za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou námi nebo našimi přidruženými společnostmi pokud: (a) nedojde k porušení zákonem stanoveného standardu péče, které vůči vám máme; (b) taková ztráta nebo škoda není rozumně předvídatelným důsledkem jakéhokoli takového porušení; nebo (c) ztráta nebo škoda se navýšila v důsledku vašeho porušení těchto podmínek poskytování služeb. Naše odpovědnost v žádném případě nezahrnuje ztráty  vztahující se k vaší osobě, jako je ušlý zisk, ztráta dat nebo přerušení podnikání, pokud služby využíváte pro obchodní účely. Žádné ustanovení těchto podmínek poskytování služeb neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za úmrtí nebo újmu na zdraví vyplývající z naší nedbalosti nebo nedbalosti našich zaměstnanců, přidružených společností, smluvních partnerů nebo zástupců.

 

Rozumně předvídatelný důsledek je takový, u nějž je zřejmé, že k němu dojde, nebo u nějž v době, kdy přistupujete na web nebo do aplikace, my i vy předpokládáme, že k němu dojde.

 

ČÁST 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Webové stránky

Materiál na webových stránkách je poskytován ve formě obecných informací a nelze se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Spoléhání se na materiál na těchto webových stránkách je na vaše vlastní riziko.

 

Webové stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace nemusí být aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah webových stránek, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich webových stránkách.

 

Aplikace

Aplikace je určena k soukromému použití lidmi, kteří chtějí být informováni o současném množství pylu vyskytujícího se na konkrétních místech. Čas od času vám navíc může poskytnout personalizovaný obsah a nabídky (které jsou takto rozpoznatelné).

 

Aplikace a informace poskytnuté jejím prostřednictvím nenahrazují konzultaci lékaře, a proto se na ně nelze spoléhat pro lékařské účely. Neposkytuje terapeutické ani diagnostické informace a doporučení. Aplikace není určena ani není vhodná pro účely diagnostiky, samodiagnostiky, sledování nebo léčby onemocnění.  

 

Funkce aplikace vycházejí také z údajů uložených uživatelem a údajů poskytnutých třetími stranami.

 

Aplikace ani společnost ALK e-com nebudou kontrolovat přesnost a úplnost těchto údajů, takže společnost ALK e-com a/nebo její zaměstnanci a/nebo zprostředkovatelé nepřebírají zodpovědnost a nenesou odpovědnost za přesnost těchto údajů. Upozorňujeme, že pro části roku nemusíme mít přístup k údajům o výskytu pylu na konkrétních místech, např. kde jsou hladiny pylů obvykle velmi nízké a/nebo je jinak obtížné je měřit.

 

ČÁST 4 – OZNÁMENÍ A ÚPRAVY SLUŽBY

 

Webové stránky

U probíhající služby, kterou vám poskytujeme, vás budeme přiměřeně informovat o jakékoli změně, a pokud nebudete spokojeni se změnou, budete mít právo tuto službu zrušit. Vyhrazujeme si právo kdykoli webové stránky (nebo jakoukoli jejich část nebo obsah) upravit nebo zrušit.

 

Aplikace

Když aplikaci otevřete poprvé, objeví se vyskakovací oznámení. Budou se vás ptát, zda souhlasíte se zpracováním údajů o tom, jak aplikaci používáte, a zda aplikace může mít přístup k vaší poloze během používání aplikace. Pokud si nepřejete, aby byly tyto údaje zpracovány, můžete kliknout na tlačítko „Nepovolit“. Pokud později změníte názor, můžete přístup kdykoli zapnout nebo vypnout v nastavení. Údaje, které aplikace o vás zpracovala, si můžete kdykoli stáhnout a vymazat.

 

Tyto údaje budou zpracovány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete zde.

 

Můžete také dostávat oznámení, když je v aplikaci něco nového nebo když se ve vaší současné lokalitě změní množství pylu. Pokud si nepřejete tato oznámení dostávat, můžete je kdykoli vypnout v nastavení aplikace.

 

ČÁST 5 – VOLITELNÉ NÁSTROJE A ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nemonitorujeme, nemáme nad nimi žádnou kontrolu ani do nich nijak nezasahujeme.

 

Jakékoliv použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webových stránek nebo aplikace je zcela na vaše vlastní riziko a na vašem vlastním uvážení a měli byste se ujistit, že jste se seznámili s podmínkami, za kterých jsou tyto nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli (třetí stranou), a že s nimi souhlasíte.

 

Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek nebo aplikace (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Na tyto nové funkce a/nebo služby se budou také vztahovat tyto podmínky poskytování služeb.

 

Určitý obsah a služby dostupné prostřednictvím našich webových stránek a aplikace mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

 

Odkazy třetích stran na webové stránky a aplikace vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které k nám nejsou přidruženy. Nejsme odpovědní za kontrolu nebo hodnocení obsahu nebo přesnost a nezaručujeme ani neneseme žádnou odpovědnost za žádné materiály nebo webové stránky třetích stran ani za žádné jiné materiály nebo služby třetích stran.

 

Neneseme odpovědnost za žádnou újmu nebo škodu související s používáním služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí prováděných v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Než se zapojíte do jakékoli transakce, pečlivě si projděte zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte. Se stížnostmi, nároky, obavami nebo dotazy týkajícími se produktů třetích stran byste se měli obracet na třetí stranu.

ČÁST 6 – KOMENTÁŘE UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Pokud na naši žádost pošlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti pošlete kreativní nápady, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“), můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, šířit, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám zašlete. Nejsme a nebudeme povinni: (1) zachovávat důvěrnost komentářů, (2) vyplatit odměnu za jakékoli komentáře nebo (3) odpovídat na jakékoli komentáře.

 

Můžeme, ale nemáme povinnost monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který na základě vlastního uvážení posoudíme jako protiprávní, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušující duševní vlastnictví nebo jiná práva jakékoli třetí strany nebo tyto podmínky poskytování služeb.

 

Odpovídáte za to, že vaše komentáře nebudou porušovat práva žádné třetí strany, včetně autorského práva, ochranné známky, ochrany soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo vlastnických práv. Dále nesete odpovědnost za to, že vaše komentáře nebudou obsahovat pomlouvačný nebo jinak protiprávní, urážlivý nebo obscénní materiál, ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz aplikace, webových stránek nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný, ani nás či třetí strany jinak uvádět v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za veškeré své komentáře a jejich přesnost. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za komentáře, které zveřejníte vy nebo třetí strana.

 

Jakýkoli obsah, který nahrajete do aplikace nebo na webové stránky v rámci diskuzního fóra nebo podobným způsobem, nebude považován za důvěrný a chráněný a budeme mít právo používat, kopírovat, odstraňovat, šířit a sdělovat jakýkoli takový obsah třetím stranám k jakémukoli účelu, včetně (nikoliv však výlučně) použití takového obsahu podle našeho vlastního uvážení na jakémkoli médiu (s uvedením autora či bez něj).

 

ČÁST 7 – PROFIL

Můžete se rozhodnout nastavit si profil v aplikaci pro její přizpůsobení, což bude vyžadovat nastavení hesla. S tímto heslem musíte nakládat jako s důvěrným a nesmíte jej zpřístupnit třetí straně. Pokud zapomenete své heslo, můžete jej kdykoli změnit ověřením prostřednictvím e-mailu. S veškerými informacemi, které nám poskytnete, bude nakládáno v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete zde. Profil si nemusíte vytvářet, pokud nechcete. Některé funkce aplikace jsou však k dispozici pouze po přihlášení pomocí údajů z vašeho profilu.

 

ČÁST 8 – OSOBNÍ ÚDAJE

Odeslání vašich osobních údajů prostřednictvím našich webových stránek a aplikace se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Pro zobrazení našich zásad ochrany osobních údajů klikněte zde.

 

ČÁST 9 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Občas se mohou na našich webových stránkách a v aplikaci objevit informace, které obsahují tiskařské chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, jež se mohou týkat například popisů služeb. Vyhrazujeme si právo opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace, pokud jsou jakékoli informace na webových stránkách nebo v aplikaci nepřesné, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Žádné konkrétní datum aktualizace nebo obnovení webových stránek nebo aplikace nemá být vykládáno tak, že byly upraveny nebo aktualizovány všechny informace na webových stránkách nebo v aplikaci.

 

ČÁST 10 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v podmínkách poskytování služeb je zakázáno používat webové stránky nebo jejich obsah: (a) k jakémukoli nezákonnému účelu; (b) k nabádání ostatních k provádění nebo účasti na jakémkoli protiprávním jednání; (c) k porušování mezinárodních, federálních, regionálních nebo národních předpisů, pravidel, zákonů nebo místních vyhlášek; (d) k porušování nebo narušování našich práv duševního vlastnictví nebo práv duševního vlastnictví jiných osob; (e) k obtěžování, zneužívání, urážení, poškození, pomlouvání, hanobení, znevažování, zastrašování, nebo diskriminaci na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo postižení; (f) k předkládání nepravdivých nebo zavádějících informací; (g) k nahrávání nebo přenášení virů nebo jakéhokoli jiného typu škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo fungování webových stránek nebo aplikace, jiných webových stránek nebo internetu; (h) ke shromažďování nebo sledování osobních údajů jiných osob; (i) ke spamování, phishingu, pharmingu, pretextingu, používání web spideru nebo web crawleru nebo web scrapingu; (j) k jakémukoliv obscénnímu nebo nemorálnímu účelu; nebo (k) k zasahování do bezpečnostních funkcí webových stránek nebo aplikace, jiných webových stránek nebo internetu nebo k jejich obcházení. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání webových stránek nebo aplikace z důvodu porušení jakéhokoliv ustanovení této části.

 

ČÁST 11 – ODDĚLITELNOST

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto podmínek poskytování služeb shledáno protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto podmínek poskytování služby, přičemž toto zjištění neovlivní platnost a vymahatelnost dalších zbývajících ustanovení.

 

ČÁST 12 – UKONČENÍ

Povinnosti a závazky smluvních stran vzniklé před datem ukončení jakékoliv smlouvy mezi námi a vámi zůstanou v platnosti i po ukončení jakékoli smlouvy, a to pro všechny účely.

Jakákoliv taková smlouva je účinná, pokud a dokud není ukončena z vaší nebo naší strany.

 

ČÁST 13 – ÚPLNÁ SMLOUVA

Neuplatnění nebo nevymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek poskytování služeb nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

Tyto podmínky poskytování služeb a veškeré zásady nebo provozní řád, které jsme vydali, představují naši úplnou dohodu a ujednání s vámi a platí na vaše používání webových stránek nebo aplikace, přičemž nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, sdělení a nabídky, ať již ústní, nebo písemné, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí podmínek poskytování služeb).

 

ČÁST 14 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky poskytování služeb, jejich předmět a vytvoření a veškeré samostatné dohody, podle kterých vám webové stránky a aplikaci poskytujeme, se budou řídit a budou vykládány v souladu s příslušnými právními předpisy.

Nic nám nebrání v zahájení řízení na ochranu našich práv duševního vlastnictví před jakýmkoli příslušným soudem.

 

ČÁST 15 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky poskytování služeb jsou určeny pro vás osobně a svá práva či nároky zde uvedené nemůžete převést na žádnou třetí stranu bez našeho předchozího písemného souhlasu. Můžeme kdykoli postoupit, převést a/nebo smluvně sjednat u třetí strany všechny nebo kteroukoli z těchto podmínek poskytování služeb a/nebo služby podle těchto podmínek poskytování služeb.

 

ČÁST 16 – STÍŽNOSTI

Pokud máte stížnost týkající se webových stránek nebo aplikace, obraťte se prosím na náš tým na e-mailové adrese: 

Máte právo podat vaši stížnost příslušnému dohledovému orgánu, který je pro území České republiky Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1. Zároveň vás informujeme, že v případě sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete, pokud jste spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu České obchodní inspekci, Ústřednímu inspektorátu – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Evropská komise poskytuje online platformu pro řešení sporů, která je k dispozici na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr. Účastníme se tohoto programu na řešení sporů. Seznam kontaktních údajů uznávaných orgánů pro řešení sporů je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.